نشان کمپین رج به رج طرح جمع آوری کامواهای اضافه و تبدیل آنها به کلاه و دستکش برای کودکان کار و نیازمند

نشان کمپین رج به رج طرح جمع آوری کامواهای اضافه و تبدیل آنها به کلاه و دستکش برای کودکان کار و نیازمند