جلد ویژه نامه روز جهانی استاندارد با شعار استانداردها، تراز کننده میدان رقابت شماره 50

جلد ویژه نامه روز جهانی استاندارد با شعار استانداردها، تراز کننده میدان رقابت شماره 50