نشان شرکت ساختمانی راهسازی سنگتاش

نشان شرکت ساختمانی  راهسازی سنگتاش